Старопечатни еврейски книги

Т Ъ РС Е Н Е    П О

A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z   ЕВРЕЙСКИ АВТОРИ, ЖИВЕЛИ И ТВОРИЛИ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВYOSEF BEN EFRAYM CARO (Йосиф Каро) (1488, Толедо или Самора – 1575, Цфат). Канонист и кодификатор на еврейското право, автор на основополагащия за евреите кодекс на алахически предписания, живял за известно време и в Никопол, където създава равинска академия – една от най-престижните на Балканите. Автор на известните сред цялото еврейство „Oram Haim“ и „Bet Josef“. В отговорите си дава следните описания, свързани с България: а) Описание на роби в нашите земи; б) Случка от Плевен и София за един християнин, заробен от турците във войната за Виена.

CHAYM SHABTAY (Хаим Шабетай) (1566–1647). Възпитаник на солунската школа, ръководена от Аарон Сасон. През 1607 г. става равин в Солун. Неговите отговори носят заглавието „Отговори на раби Хаим Шабетай“. (“Tesuvot Rabbi Haim Sabetai”). Друго произведение от същия автор е „Закон на живота“ (“Torat Haim”), сборник отговори по гражданско право в три тома, издадени в Солун през 1713–1722 г.

SHMUEL BEN ITZHAK (Шемуел Бен Ицхак Гаон) (1610–1667). Автор на отговори „Справедливи закони“ (“Mispatim Iesarim”), отпечатани в Солун.

YEHUDA KOVO (Елия Йеуда Ково) (около 1620 – неизв.) Председател на равинския съд в Солун. Автор на „Мантията на Елияу“, първа част на книгата „Двете големи светила“, отпечатана през 1739 г. в Солун.

MEYR BEN SHEM TOV MELAMED (Меир Бар Шемтов Меламед). Роден в Солун, дългогодишен равин на Патра. Автор на книгата „Праведно дело“ (“Mispat Tzedek”).

DANIEL ISTRUSHA (Даниел Иструса) (в превод от Струмица, неизв. – 1654 г.). Оглавява Солунската равинска академия при синагогата „Португал“. Автор на отговори и проповеди, отпечатани от неговия внук под заглавието „Щит на храбрите“ (“Maguen guiborim”) в две части в Солун през 1754 г.

SHABTAY YONAH COHEN (Сабетай Йона Коен). Солунски равин от края на ХVІ в. Ученик на еврейския философ Аврам де Бутон. Автор на издадената в Солун през 1653 г. книга „Дар на благоденствието“ (“Sai Lamora”). Освен публикуваните 132 отговора, в книгата са публикувани и новели към талмудически трактат, и кодексът на Яков бен Ашер.

AARON CHAYIM HACOHEN (Аарон Хаим Акоен) (1648–1698). Автор на множество отговори, които през 1703 г. са отпечатани в Амстердам.

CHASDAY HA'COHEN FARCHI (Хасдай Бен Шмуел Бен Перахя Акоен) (неизв. – 1677). Автор на „Благодеянието на закона“ (“Torat Hessed”), издадена в Солун през 1722 г.

SHMUEL ITZHAK (Шемуел Ицхак). Солунски равин, живял в края на ХVІІ в. Автор на издадената през 1723 г. в Солун книга „Верният Шемуел“ (“Neeman Semuel”).

ITZHAK CHANNAN (Ицхак Ханан). Солунски проповедник, занимавал се с мистика и кабала. Умира през 1687 г. Проповедите му са издадени в Солун през 1747 г. под заглавие „Децата на Ицхак“ (“Bene Itzhak”).

SHMUEL BEN MOSHE DI MEDINA (Шемуел Де Медина) (Рашдан) (1506–1589). Солунски равин, канонист и кодификатор на талмудическото право, основател на равинска академия в Солун. Де Медина се превръща в авторитет, признат във всички краища на Османската империя. Автор на „Решенията на Де Медина“ (“Piske De Medina”), издадена в Солун през 1580–1582 г.; „Въпроси и отговори“ (“Seelot utisuvot”). Автор е и на тридесет речи, публикувани през 1622 г. в Мантуа, както и обширен трактат върху брачните договори, който се съхранява в ръкопис в Бодлеанската библиотека в Оксфорд.

SHLOMO BEN AVRAHAM HA'COHEN (MAARSHA''H) (Шеломо Аврам Акоен) (Моаршах). След кратко пребиваване като равин в Битоля през 1535 г. се премества в Солун, където отново е равин. От 1586 г. е равин на Солунската синагога „Кастилия“ и като такъв активно се занимава с обществените работи на Солунската еврейска община. Умира в Солун през 1602 г. Автор на множество отговори, събрани в четири тома под заглавието „Отговорите на Моаршах“ (“Tesuvot Moarsah”), от които първият том е публикуван в Солун през 1586 г., вторият – във Венеция през 1592 г., трети и четвърти – Солун съответно през 1594, 1730 г.

YOM TOV BEN AKIVA TZAALON (Йомтов Бен Акива Цаалон) (1561–1694). Роден в Цфaт. От 1604 до 1610 г. се установява в Константинопол, където преподава. Автор на „Шейлот“ с 265 отговора. Първото му издание е през 1694 г. във Венеция. Някои от отговорите му са за положението в Османската империя: а) Задължение на живеещите в дадена махала да плащат данък за убит турчин; б) Насилия и изнудване на раята от пашите; в) За начина на разквартируването на спахийската войска в градовете; г) Откупуване на изключително право на посредничество в търговията и др.

CHAYIM BEN ISRAEL BENBASSAT (Хаим Бен Исраел Бенбанаст) (1603–1673). Равин в различни градове на Турция, последовател на сабатианското месианско движение. Автор на книгата „Житейски въпроси“, отпечатана в Солун през 1771 г. Дава сведения за: а) Пожар в София в 1639 г. Отговорността на причинителя на пожара; б) Продажба за дълг на двор и къщи в София през 1665 г.

ELIA MIZRACHI (Елиау Мизрахи) (Реем) (1436–1437 – неизвестно). Известен Цариградски равин, математик, астроном, географ, главен равин, приближен на султан Селим І и Сюлейман Великолепни.

YAAKOV TAM DAVID BEN YACHIA (Яков Там Давид Бен Яхия) (1497–1542). Лекар в двора на Сюлейман Великолепни. Дава следните описания за България: а) Описание на лихварство в Никопол; б) Сведения за плевенския войвода Михалоглу.

ITZHAK BECHAR SHMUEL ADRABI (Ицхак Бехар Шемуел Адраби) (1520–1584) Автор на “Divre Salom” (Думи за мир), в която дава описания на: а) избора на управител на еврейската община в Никопол; б) Описание на спор за многоженство в София.

YOSEF MOSHE MITRANI (Йосеф Моше Митрани) (1569–1693). Учител, учен, автор на „Въпроси и отговори“ (Шейлот У Тишовот). Сред тях са и отговори, свързани с България: а) Описание на заемен запис от София с право на презалагане на залога; б) Описание на спор за владеене на дюкян в София; в) Описание на случка от медицинската практика и то по отношение на взаимопомощ между евреи и християни.

CHASDAY HA'COHEN FARCHI (Хасад Бен Шемуел Бен Перахя Акоен) (1677 – неизв.), автор на известната „Благодеянието на закона“ (Torat Hessed), в която дава: а) Описание на годежен договор, сключен в София между софиянец и жена от Буда; б) Договор с шехет в Дупница.

ITZHAK CHANNAN (Ицхак Ханан – кабалист) (неизв. – 1687). Автор на популярната книга „Децата на Ицхак“ (Bene Itzhak), в която описва и: а) продажба на волски кожи на български занаятчии; б) сдружение на софийски и венециански търговци през 1649 г.

YOSEF BEN LEV (Йосеф Бен Лев) (1502–1588). Учен в областта на еврейското правораздаване, председател на еврейския съд в Солун, обществен деятел и писател. Сред отговорите му са описани и: а) Съдебен протокол от Никопол от 1562 г. за убийството на търговец на волове.

SHMUEL BEN CHAYON (Шемуел Бен Хайон) (неизв. – 1608). Солунски равин и писател, потомък на Шемуел де Медина. Автор на книгата „Bene Semuel“ (Децата на Шемуел) – сборник от новели, отпечатана в Солун през 1613 г. Дава сведения за съдебен протокол за убийство на евреи от Струмица, забрана на раята да купува роби и робини и Хюджети, издадени от турските съдилища, които нямат доказателствена сила пред еврейските съдилища.


 

Полезна информация