Старопечатни еврейски книги

Т Ъ РС Е Н Е    П О

A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z   ЗА ДАА


Държавна агенция "Архиви" (ДАА) е държавната институция в Република България, която осъществява в национален мащаб политиката по събирането, съхраняването, организирането и използването на архивните документи с историческо значение.
ДАА е институцията, която провежда държавната политика в областта на организацията на управлението на:
 
- Националния архивен фонд;
- непосредственото функционално, административно, кадрово и методическо ръководство над държавните архиви;
- цялостен контрол над дейността на всички архивни институции по издирването, събирането, опазването  и използването на архивните документи.

При осъществяване на своята дейност ДАА се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност, координация и професионализъм.

За контакти:
Адрес: 1000 София, ул. "Московска" № 5
e-mail:daa@archives.government.bg
 


 

Полезна информация