Старопечатни еврейски книги

Т Ъ РС Е Н Е    П О

A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z   ОСНОВНИ ВИДОВЕ ЛИТЕРАТУРА
TANACH – ТАНАХ (תנ''ך, библия) – ТАНАХ е акроним от трите раздела на еврейското Свещено Писание –Тора (Петокнижие), Невиим (Пророци) и Ктувим (Писания). С него се обозначава  еврейската Библия (Старият завет според християнската традиция).

 KABBALA – КАБАЛА (קבלהбукв. "получаване", "предание") - eзотерично еврейско теософско учение с изразени елементи на мистика. Основното произведение в корпуса на кабалистическата литература е ЗОАР זהר ; пълното название е „Сефер а-зоар” („Книга на сиянието”) и представлява мистични коментари (мидраш) към Тора (делението на коментарите съответства на ежеседмичните  четения на Тора).

DRASHOT –  ДРАШОТ (דרשות) – проповеди към библейски или талмудически текст.

CHIDUSHIM – ХИДУШИМ (חידושיםновели) – коментари към талмудически или равински текстове, които извличат от тях  нов смисъл, изводи или принципи.

ALACHA –  АЛАХА (הלכה) – нормативна част от Юдаизма, регламентираща религиозния, семейния и гражданския живот на евреите. В по-тесен смисъл – съвкупност от законите, които се съдържат в Тора и  Талмуд.

Q&A –  ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ; РЕСПО́НЗИ (שאלות ותשובותшеелот у-тшувот, букв. „въпроси и отговори”) – жанр в равинистическата литература, включващ писмени разяснения и решения по алахически и съдебни въпроси, които се дават от признати религиозни авторитети в отговор на запитване на дадена еврейска община или отделни лица. Запитванията се повтарят във въведението към отговора и за това се пазят заедно с него.

MUSSAR – МУСАР (מוּסָר) – морално-етична литература, възпитаваща  личността в духа на религиозния риторизъм и аскетизъм.

MISHNA – МИШНА (משנהповторение) – законодателен сборник с общо 63 трактата, според шест категории: Зародиши (земеделие); Празници (Шабат); Жени (семеен живот); Щети (граждански и наказателни закони); Свещени неща (храм); Пречиствания (свято и несвято).

TALMUD – ТАЛМУД (תלמודучение) – кодекс от правни и религиозно-етични положения в Юдаизма, обхващащ Мишна и Гемара в тяхното единство. Съществува в два основни вида: Йерусалимски – TALMUD JERUSALEM и Вавилонски – TALMUD BAVLI. Към Талмуда има коментар, наречен ТОСАФОТ (תוֹסָפוֹת), който заедно с коментара на Раши съпровожда всички печатни издания на Талмуда.

HAGADAH – АГАДА  историко-поучителни  разкази и разяснения по историческата част на Библията (Танах) въз основа на които е създадена  Агада за Песах (הַגָּדָה שֶׁל פֶּסַחХагада шел Песах) – сборник с  молитви, бенедикции, тълкувания на Библията и литургическите произведения, които са пряко или косвенно свързани с темата  Изход от  Египет и ритуала за  празника Песах. По своето  съдържание пасхалната агада е разказ за освобождението на евреите от египетското робство.

TFILOT– ТФИЛА (תְּפִלָּה)  –  молитва.  Според различните религиозни обичаи молитвите са: Махзор (מחזורмахазор) – ежегодни молитви за празниците; Сидур – за определен празник; Tikkunim – Тиккуним – псалми и специални молитви; Slichot – Слихот (סליחות) – литургия, състояща се от допълнителни молитви, които се четат между м. елул и Йом-Киппур (дни на пост и покаяние); PiutimПиютим (פיוט) – литургическа поезия и Kidush – Кидду́ш (קִדּוּשׁ) – благодарствена молитва за освещаване на Съботния ден и празниците, които Бог е дарил на Израил.

GEOGRAPHY – ГЕОГРАФИЯ.
 


 

Полезна информация