Старопечатни еврейски книги

Т Ъ РС Е Н Е    П О

A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z   УСТЕН ЗАКОН


УСТЕН ЗАКОН

I. МИДРАШ  (Мидрашим) Подробно изследване на множество сборници с тълкувателни текстове върху Танах. Завършен и записан между ІІ и Х век.
II. ТАЛМУД Сборник с определения, съставен въз основа на Танах и преданието. Завършен и записан през V в. Състои се от:
1. Мишна (Повторение). По съдържание представлява законодателен сборник с общо 63 трактата, според шест категории:
- Зародиши (земеделие...);
- Празници (Шабат...);
- Жени (семеен живот..);
- Щети (граждански и наказателни закони...);
- Свещени неща (храм...);
- Пречиствания (свято и несвято...).
2. Гемара (Завършек). Написана е на арамейски език и съдържа разяснения на Мишна. Съществуват две Гемари- Палестинска и Вавилонска, поради което има и два Талмуда – Йерусалимски (TALMUD IERUSALEM)  и Вавилонски (TALMUD BAVLI). Гемара включва:
Тълкувания на 36 трактата на Мишна;
Законодателен аспект – Алаха (Alakah) обичайно правни, религиозни ритуални и др. норми, които са включени в Библията (Танах), както и тълкуване на библейското законодателство.
Повествователен аспект;
Морален, фолклорен аспект – Агада (Agadah) историко-поучителни  разкази и разяснения по историческата част на Библията (Танах).
Талмуда се дели на 6 отдела (седера) както в Мишна. Всеки седер се дели на трактати (масехет), общо 63. Всеки трактат се дели на глави (пераким) – 524, а те – на 4187 параграфа.
III. ЗОАР – Езотерично и мистично тълкуване на Тора


 

Полезна информация